Khóa học Giám đốc

Trường doanh nhân PTI là tổ chức giáo dục hàng đầu về các khóa học  Giám đốc, khóa học CEO và các khóa học ngắn hạn kỹ năng mềm,như :

– CEO – Khóa học Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

CEO toàn diện – Khóa học giám đốc toàn điện

– CFO –  Khóa học Giám đốc tài chính

– CHRO – Khóa học Giám đốc nhân sự

– CMO – Khóa học Giám đốc Marketing

– CCO – Khóa học Giám đốc kinh doanh

– CPO – Khóa học Giám đốc sản xuất

Showing all 2 results