Bộ khóa học kỹ năng

Bộ chương trình ngắn hạn bao gồm đầy đủ những khóa học kỹ năng cần thiết giúp cho nhà lãnh đạo hoàn thiện và nâng cao bản thân hơn, tiến gần hơn đến nhà lãnh đạo toàn cầu và hội nhập.